Biyernes, Nobyembre 5, 2010

INILIGTAS NI CORNELIO ANG KANYANG TAHANAN

“At may isang lalake nga sa Cesarea, na nagngangalang Cornelio, senturion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. 2 Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Dios siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Dios”(Gawa 10:1-2).

Ang buhay ni Cornelio ay nagpatunay na ang Diyos ay naghahanap ng may buong pusong debosyon, pagsunod, at walang humpay na pananalangin. Isaalang-alang ang pamamaraan ng tapat na taong ito ng Diyos na kung saan ay nailigtas niya ang kanyang tahanan at ang mga himala na dala ng kanyang pagiging matapat.

Si Cornelio ay lubos na determinado na siya at ang kanyang tahanan ay lumapit sa kapunuan ng Diyos na sadyang kinalimutan na niya ang kumain para lamang hanapin ang Diyos. Ang pagkain ay pangalawa lamang sa kanyang malalim na espirituwal na pagkagutom at pagnanabik sa Diyos. Mga araw ng pag-aayuno na walang pagkagutom at pagka-uhaw sa Diyos ay hindi magbubunga; sa katunayan, mabuti pang kumain kaysa mag-ayuno kung hangad lamang ay biyaya mula sa langit. Ngunit ang pagkagutom sa Diyos ay nakahihigit kaysa maghanap ng pagkain para sa isang tao na may puso na naghahanap sa kanya.

Ang taong ito na si Cornelio ay inilalagay tayo sa kahihiyan. Wala siyang mga inihandang mga gamit sa pagtuturo; wala man lamang siyang guro. Hindi siya isang relihiyosong Hudyo kundi isa lamang pangkaraniwang tao na gutom sa Diyos. Ang anumang kanyang natutunan ay nanggaling sa pagpapakahirap—walang mga seminar, walang konbensyon, walang mga aklat na-paano makukuha ito mula sa Diyos. Wala man lang sa kanya ang Espiritu Santo, na hihikayat sa kanya para manalangin at hanapin ang mukha ng Diyos. Gayunpaman, siya ay nag-ayuno at parating nananalangin.

Ang kanyang buhay na nananalangin ay ginawa siyang tagapagbigay ng abuloy. Ang Diyos ay hindi pa sinasagot ang kanyang mga panalangin para sa sarili niyang pamamahay, gayunman siya ay mapagbigay sa lahat ng nangangailangan. Hindi siya binabalot ng sarili niyang mga pangangailangan na inubos ang lahat ng kanyang panahon, pansin at salapi.

Ang mga lalaking mananalangin ay palaging nakukuha ang pansin ng Diyos at ang mga lalaking mananalangin ay nadirinig ang pagsasalita ng Diyos. Ganito ang mga bagay na ito simula pa.

Maari mong mailigtas ang iyong tahanan katulad ng ginawa ni Cornelio sa pagliligtas ng tahanan niya. Sa isang araw, may isang maluwalhating himala, ang kanyang buong pamamahay ay nailigtas at napuspos ng Espiritu Santo. Sa isang araw ang kanyang tahanan ay binago mula sa espirituwal na pagkabulag patungo sa isang kahanga-hangang liwanag at buhay. Dahil lamang sa ang lalaking ito ay sadyang determinado na iligtas ang kanyang tahanan. Tinutulungan tayo ng Diyos na maging maselan tungkol sa pananalangin sa ating mga ligaw na pamilya at mga kaibigan.