Martes, Nobyembre 16, 2010

ANG DALISAY NA HABAG NG DIYOS

Si Isaias ay may pahayag ng dakilang kaluguran ng Diyos para sa atin. Hinulaan niya, “Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo (Isaias 43:1-2).

Hindi nangungusap si Isaias ng literal tungkol sa totoong baha o apoy. Ang sinasabi niya ay tungkol sa mga taong may pinagdadaanang espirituwal at mga suliraning isipin. Ang Israel ay nasa pagkakabihag ng mga panahong iyon. Ang baha sa buhay nila ay ang mga pagsubok; ang apoy sa buhay nila ay halintulad sa mga tukso; at ang mga ilog ay mga pagsubok. Ang lahat ng ito ay mga ginagawa ni Satanas para wasakin at pangibabawan ang mga tao ng Diyos.

Ang mga salita ni Isaias ay mga mensahe ng dalisay na habag para sa Israel. Ang mga tao ay nasa pagkakabihag dahil sa sarili nilang kahangalan at kagunggungan. Ngunit nagpadala ang Diyos sa kanila ng isang propetang may bagbag na loob na nagsabing, “Nais ng Diyos na sabihin ko sa inyo na kayo ay nabibilang sa kanya.”

Sa mga sandaling ito, marahil kayo ay nasa kalagitnaan ng inyong umiinog at magulong mundo. Maaring nadarama mo na ikaw ay nakukubabawan ng mabigat na pagsubok o tukso na nagbabadya na lamunin ka. Dapat mong unawain na mula sa mga halimbawa ng Banal na Kasulatan na hindi palaging pinahuhupa ng Diyos ang alon ng dagat. Hindi palaging pinipigilan niya ang pagdating ng baha o pinapatay ang apoy.

Gayunman ito ang pangako niya: “Sasamahan kita sa lahat ng mga ito. Ang mga pagsubok o mga pangyayaring ito ay hindi wawasak sa iyo. Hindi ka tatapusin nito. Makakalabas ka sa kabilang bahagi na kasama mo ako na katabi ka.”