Martes, Nobyembre 1, 2011

ANG PAG-IBIG NG AMA

Maraming tao ay nahihirapang isipin ang Ama bilang isang mapagmahal na Ama. Nakikita nila Siya sa pamamagitan ng nalalabuang mga mata na may kirot ng mga nakalipas na karanasan sa isang walang diyos na ama o amain.

Libu-libong mga Kristiyano ay hindi naniniwala na iniibig sila ng Ama sapagkat ang kanilang ama sa lupa ay pinabayaan sila, sinaktan, lubha silang pinighati. Ipinapanalangin ko na ang mensaheng ito ay mangusap hindi lamang sa mga katulad nila kundi doon din sa inyo na hindi pa natutuklasan ang lalim ng pag-ibig ng ating Amang nasa langit.

Marami sa atin ang nakakaunawa sa Kasulatan at teyolohiya sa likod ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Gayunman kaunti lamang sa atin ang natutunan ang umari sa pag-ibig na iyan at hindi natin maipagsaya ang mga kapakinabangan ng pagkakaroon nito.

Pakinggan kung paano isinalarawan ng Diyos ang sarili Niya kay Moses:
“Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, ‘Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit; patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako’y nananatiling tapat” (Exodo 34:6).

Kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng ating mga pagsubok, nalimutan natin kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa Kanyang sariling kalikasan. Gayunman, kung tayo lamang ay mananalig sa kanya sa mga panahong iyon, magkakaroon tayo ng dakilang pag-asa sa ating mga kaluluwa. Mula umpisa at huli, ang Bibliya ay nangungusap sa atin bilang isang tinig ng Diyos, ipinapahayag sa atin kung gaano Siya kagiliw at mapagmahal.

Handa Siyang magpatawad sa lahat ng sandali. “Mapagpatawad ka at napakabuti; dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili” (Awit 86:5). Siya ay matiisin para sa atin, puno ng pagmamahal at kahabagan. “Sa iyong habag, O Yahweh, ay wala nang makapantay, kaya ako au iligtas, ayon sa iyong kapasyahan” (Awit 119:156). “Si Yahweh’y mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas” (Awit 145:8). “

Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamba, maging maingat sa kung anong imahe ng Diyos ang dala mo sa kanyang presensiya! Kailangang ganap kang nahikayat ng kanyang pag-ibig para sa iyo at manalig na Siya ang lahat ayon sa Kanyang sinasabi!