Huwebes, Nobyembre 17, 2011

ANG “GANAP NA IPINANGARAL” NA MAGANDANG BALITA

Sinabi ni apostol Pablo sa kanyang salinlahi: “Ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo” (Roma 15:19). At isinalarawan nya ang “ganap na ipinangaral” na Magandang Balita bilang isa na higit pa sa mga salita. Ito ay Magandang Balita ng salita at gawa! “Wala akong pinangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa” (t. 18).

Sinasabi ni Pablo, “Ang mga Hentil ay humarap kay Cristo hindi ng dahilan lamang sa aking pangangaral, kundi dahilan sa ang aking mga salita ay may kasamang mga mapaghimalang gawain!”

“Sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitaan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya’t mula sa Jerusalaem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo” (t.19).

Kung si Pablo ay nangaral na walang kasamang himala at kababalaghan na kasunod, ang kanyang mensahe ay hindi magkakaroon ng diin. Hindi ito magiging Magandang Balita na ganap na ipinangaral! Sinabi niya sa mga taga Corinto, “Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako’y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamangha-manghang bagay” (2 Corinto 12:12).

Pansinin ang mga salita ni Pablo sa talatang ito: himala, kababalaghan, mga kamangha-manghang bagay. Maraming kristiyano ngayon ay nagpapakababa kapag narinig nila ang mga salitang ito! Sapagkat ang mga salitang ito ay ginawang karimarimarim ng mga tiwali, mga gutom sa kapangyarihan na mga mangangaral at guro! Ang pinakamalaking trahedya ay ang mga ganitong pag-aakay sa masama ay nagdulot sa mga may takot sa Diyos na mga pastor, mga ebanghelista at mga taong iglesya na tumalikod mula sa katotohanan ng isang ganap na ipinapangaral sa Magandang Balita.

Mga minamahal, ang Diyos ay nananatiling Diyos—at siya ay makapangyarihan sa paggawa ng himala at kababalaghan! Siya pa rin ang ating tagapagpagaling at nais niyang ipakita ang sarili niya na malakas para doon sa mga nananalig sa Kanya! Ang mga kadakilaang higit pa sa kaya ng taong mga gawain ay naganap sa iglesya ng Bagong Tipan na hindi nag-akay sa masama—na hindi ipinamalita, pagpapakitang gilas o sino mang tao na umaangkin ng lahat ng lakas at kapangyarihan. Ang ministeryo ni Pablo ay isang halimbawa:

Sa Troas, habang si Pablo ay nangangaral ng mahabang mensahe, isang kabataan ay nakatulog habang nakaupo sa pasilyo ng bintana at nahulog sa lupa mula sa ikatlong palapag. Sinabi ng Bibliya na kinuha ang kabataan na “patay na” (tingnan ang Gawa 20:9-12).

Nang dumating si Pablo kung nasaan ang bata, pinatahimik niya ang lahat. Pagkatapos ay, na katulad ng ginawa ni Elijah, itinuwid niya ang sarili niya sa ibabaw ng patay na bata at bigla na lamang nabuhay ang bata. Ang bata ay muling nabuhay—ipinanumbalik mula sa pagkamatay! Isang makapangyarihang himala!

Pagkatapos mangyari ito, hindi ipinasabi ni Pablo ang balita na may naganap na himala. Hindi, hindi ganoon ang nagyari. Ang bawat isa ay simple lamang na nagbalikan sa ikatlong palapag, nag komunyon, at si Pablo ay nagpatuloy sa pangangaral. Hindi na muling binanggit sa Kasulatan ang tungkol sa bata. Bakit? Sapagkat inaasahan na ng iglesya na maganap ang mga gawaing higit pa sa kaya ng tao! Nangaral sila ng buong Magandang Balita—na may kasunod na himala at kababalaghan!