Lunes, Nobyembre 21, 2011

ANG MALAMAN ANG ISIPAN AT KALOOBAN NG PANGINOON

“Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak, patatatagin mo ang loob ng mga kapus-palad” (Awit 10:17).

Sa talatang ito ipinakita ni David ang isang payak, tatlong pamamaraan para malaman ang isipan at kalooban ng Panginoon para sa inyong buhay:

  1. Humingi sa kanya (manalangin)
  2. Ihanda ang inyong mga puso na marinig ang kanyang tinig
  3. Hahayaan niyang malaman ninyo—ang Espiritu Santo ay mangungusap sa inyo

Sa nalalapit na panahon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang maluwalhating kopa ng pinakadakilang sukatan ng kanyang Espiritu na hindi pa nakikita ng sanlibutan. Ang makapangyarihang kasiguruhan ay darating sa inyong mga kapitbahay, ka trabaho at mga hindi pa ligtas na kapamilya.

Maraming tao sa maraming dako ay masasaktan at tatalikod sila mula sa kanilang mga patay na iglesya para hanapin yaong mga naglalakad kasama ang Diyos. Magiging desperado sila na maghanap ng mga tao na ang mga puso ay nakahanda na!

Ang Diyos ay gagamit ng daang libong mga pangakaraniwang mga lingkod para sa kanyang gawain sa mga huling araw na tao-taong ministeryo. Kaya itatanong ko sa inyo: inihahanda na ba ninyo ang inyong mga puso ngayon para sa kanyang gawain na dapat maganap, sa inyo at sa pamamagitan mo?

Mangumpisal sa Diyos ngayon: “O, Panginoon nais kong magkaroon ng silbi ng buhay ko! Alam ko na sa mga sandaling ito ako ay nabubuhay sa tinapay lamang—sa ilang ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nais kong mabuhay!”

Sumisid sa kanyang Salita. Pag-aralang hanapin siya araw-araw. Mayroon rebolusyonaryong kapangayarihan sa paghahanda ng inyong mga puso! Sa pamamagitan nitong paghahandang ito na ang kahulugan at kapunuan ay darating sa inyong mga buhay. Ang inyong mga damdamin at pagkatao ay magbabago at ang kapangyarihan ay aalpasan sa inyo!

Kapag nakita ng Diyos na kayo ay handa na, pagkakalooban niya kayo ng mga dalisay na kapanahunan para gampanan ang kanyang gawain. Ni hindi mo na kailangan na umalis ng inyong tahanan. Ipagkakaloob mismo ng Diyos ang inyong mga pangangailangan sa inyong pintuan!

Ang makapangyarihang Diyos ay inihahanda ang kanyang mga tao sa mga sandaling ito para sa isang malaking gawain.

“Siya ay lalabas, parang mandirigma na handang lumaban, siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay , at ang kapangyarihan niya’y ipapakita sa mga kaaway” (Isaias 42:13).

Ihanda ang inyong mga puso para harapin siya! Maging handa sa paglilingkod, dala ang kasangkapan para sa kanyang mga huling araw na makapangyarihang pagbubuhos, at ang kanyang kaluwalhatian ay mabubuhay sa inyo dito sa mga huling araw na ito!