Martes, Nobyembre 22, 2011

ANG DIYOS AY KASAMA

“Ang nagsasabing ‘Iniibig ko ang Diyos,’ subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos ng na ibinigay sa atin ni Cristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid” (1 Juan 4:20-21).

Huwag basta maniwala kung ano ang sinasabi ng isang tao tungkol sa pag-ibig,

Kung itiniwalag niya ang kanyang sarili mula sa kanyang kapatid

Sa anumang kulay o lahi,

Sapagkat dapat ay walang takot sa pag-ibig.

Ang dalisay na pag-ibig ay itinatapon ang lahat ng takot

Sapagkat ang takot ay may pagdurusa

Paanong masasabi ng sinuman na iniibig niya ang Diyos

At naniniwala sa pagkakapantay-pantay,

Samantalang kasabay nito ay siya ay nagdurusa

Sa pamamagitan ng takot sa kapatid

Na nakikita niya,

Paano niya maiibig ang Diyos

Na hindi nakikita?

Inutusan ng Diyos ang lahat na nasa lahat ng dako

Na ibigin ang kanyang kapatid

Na katulad ng pag-ibig ng Diyos sa kanya—

Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.