Miyerkules, Nobyembre 16, 2011

ANG IGLESYA SA MGA HULING ARAW

Naniniwala ako na ang pangitain ng Diyos para sa kanyang mga huling araw na iglesya ay nakabatay sa kanyang ipinahayag na Salita—sapagkat maliwanag na ipinaliwanag ng Bibliya kung ano ang magiging iglesya ni Jesu-Cristo bago pa siya bumalik.

Ang iglesya sa Amerika ay malayo sa nakikita ng Diyos. Sa maraming bahagi, ang buong denominasyon ngayon ay nagsasagawa na wala ang Espiritu Santo. Sila ay salat sa presensiya ni Jesus at walang anumang handog na espirituwal. Sila ay nagsasagawa ng isang pinarisang relihiyon na walang kapangyarihan, pananagutan o mensaheng nakapagliligtas. Sila ay nagiginhawan sa sanlibutan at may pagka politikal sa halip na espirituwal. Sila ay pumapayapa sa kasalanan, balewala lamang ang paghihiwalay at tinutuya ang higit sa kakayanan, habang ipinagsasantabi lamang ang katuruan tungkol sa langit, impiyerno, pagsisisi at paghuhukom.

Ang iglesya sa Bagong Tipan ay pinanginginig ang diyablo! Itinutulak nito ang kampon ng mga demonyo sa pinakamalalim na bahagi, nanalangin na bumukas ang mga pintuan ng bilangguan, at ginawang ang mga namumuno ay nanginginig sa takot. Yaong mga naunang mga mananampalataya ay mayroong ganoong pananampalataya at kapangyarihan na kayang patayuin ang mga lumpo at gawin ang mga pulubi na maging mga mangangaral. Naniniwala sila sa higit na kakayanan ng tao at binuksan nila ang paningin ng mga bulag, nakarinig ang mga bingi at napagaling ang lahat na anumang uri ng sakit. Maging ang mga patay ay binuhay nila.

Hindi ko sinasabi na ang mga huling araw na iglesya ng Diyos ay mauulit o gagayahin ang iglesya sa unang siglo. Hindi—sinasabi ko na ito ay magiging higit pa doon! Ang mga ito ay higit pang magiging makapangyarihan, mas malakas, na may higit pang pagpapahayag ni Jesus. Ito ay magkakaroon ng mas higit pang pagpapahid ng langis mula sa Espiritu Santo kaysa noon—higit pa sa Pentekostes! Inihahanda ng Diyos ang kanyang pinakamasarap na alak sa huli!

Tiniyak nang propetang si Daniel ang mga bagay na ito. Sinabi niya mayroong mga hinulaang katotohanan ay nakatago, na ipapahayag lamang sa mga huling araw: “Ang kahulugan nito’y mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas…at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na mauunawaan ng marurunong” Daniel 12:9-10).

Ngayon ang Espiritu Santo ay nagpapahayag ng mga bagay na ito sa mga espirituwal at nakakaunawang mga banal! “Subalit tulad ng nasusulat, ‘Hindi pa nakikita ng mata, o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya.’ Ngunit ito’y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos” (1 Corinto 2:9-10).

Inihahanda ng Panginoon ang isang makapangyarihan ngunit mapagkumbabang mga pastol na mula sa kanyang puso ganoon din ay pati na ilang natirang kongregasyon ng mga gutom na mga tupa na tumalikod mula sa pagiging patay at sa kasalanan ng makabagong iglesya. Ang eksena ay inihahanda para sa iglesyang iyon na magiging mainit, hindi nanlalamig—at yayanigin nito ang pinaka pundasyon ng impiyerno. Walang anumang kapangyarihan sa daigdig ay kakayaning balewalain ito o hamakin ito!