Martes, Nobyembre 29, 2011

ANG UGAT NG TAKOT

“Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay, linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. At taas noo kang haharap sa sanlibutan, matatag ang loob, walang kinatatakutan” (Job 11:15-15).

Ang lahat ng takot ay mababakas
Sa isang dungis
Ng kasalanan at lihim na kasalanan
Na kinakanlong sa puso ng isang tao.
Nasa kamay niya ang kapangyarihan
Para alisin ito,
Hinahamak ang kayamanan ng biyaya ng Diyos,
Ang…pagtitiis at paghihirap,
Nagpapatuloy siya sa kanyang makasalanang pamumuhay,
Hinahayaan sa kanyang sariling buhay
Ang kanyang kinokondena sa iba,
Ginagawang batas sa kanyang sarili.
Hinahanap niya na maging itinatangi ng Diyos
Para makatakas sa poot at hapis.
Ngunit ang Diyos ay hindi namimili ng tao,
Humuhusga sa lahat ng pantay-pantay,
Ipinangangako ang kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan
Para doon sa mga nagwawaksi ng mga kasamaan,
At pagkatapos ay taas noong haharap na walang dungis.
Siya ay magiging matatag
At walang katatakutan,
At doon lamang sa kasalanan
Ang tao ay matatakot.