Lunes, Nobyembre 7, 2011

ANG MAGLINGKOD SA PANGINOON NG MAY KAGALAKAN

Layon ng Diyos na tayo ay mahikayat ng kanyang matamis na pag-ibig, ganap na nahikayat na siya ay kumikilos na dinadala tayo sa kanyang pinakamabuti, na tayo ay patuloy na magkakaroon ng kagalakan at kasiyahan sa ating paglalakad kasama siya! Nagbabala si Moses sa Israel, “Hindi ninyo pinaglingkuran nang buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya, ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol” (Deotoronomo 28:47-48).

Sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, “Magalak at magsaya sa aking mga nagawa na para sa inyo! Kung hahayo kayo na tutulog-tulog, bubulung-bulong at nagrereklamo, kayo ay walang hanggang espirituwal na magugutom at hubad, isang pain sa inyong mga kaaway!” Nais ng Diyos na manalig tayo sa kanyang pag-ibig sa atin na tayo ay magiging patotoo ng kagalakan at kasiyahan! Nais niya ng mga mangangaral na may kagalakan sa puso, punung-puno ng kagalakan na nakabatay sa katotohanan.

Ang kanyang katotohanan ay nagbubunga ng kayamanan ng kagalakan na kusang dumadaloy palabas mula sa puso: “Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa; lumapit sa presensiya niya at umawit na may tuwa” (Awit 100:2). “Kaya’t ang bayan niya’y kanyang inilabas na lugod na lugod, nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog” (Awit 105:43). “Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos, dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos; sumigaw sa galak ang lahat ng sa kanya’y sumusunod” (Awit 32:11). “Ngunit lahat magagalak, matutuwa ang matuwid; sa harapan nitong Diyos, galak nila’y di malirip” (Awit 68:3).

Maaring itanong ninyo, “Gaano katagal kong maaring asahan na mapanatili ang kagalakan sa aking paglilingkod sa Panginoon?” Marami ang naniniwala na ito ay mananatili lamang habang ang panahon ng pananariwa ay nanggaling sa pinakamataas o habang ang mga bagay ay nasa ayos pa. Hindi, kailangan nating magkaroon ng kagalakan sa lahat ng panahon! Iyan mismo ang sinasabi ng Bibliya: “Kung umaga’y ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay nami’y may galak ang aming awit” (Awit 90”14). “Kaya naman kayo’y dapat na magalak sa aking ginawa, ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya, at magiging masaya ang kanyang mamamayan” (Isaias 65:18). Tayo ang “Jerusalem mula sa itaas”—muling ipinanganak at nabubuhay para sa kanya na may espiritu ng kagalakan at pagsasaya! Manalig sa Ama, maniwala sa kanyang salita tungkol, sa sarili niya at masdan ang kagalakan niya na bumubuhos mula sa buhay ninyo.