Biyernes, Nobyembre 18, 2011

HIGIT PA SA PANGANGARAL AT PAGTUTURO

Naniniwala ako na ang Magandang Balita ay dapat na may kasamang kapangyarihan at pagpapakita ng Espiritu Santo—na gumagawa ng mga makapangyarihang himala, nagpapatunay na ang Magandang Balita ay totoo!

Malakas ang loob na sinabi ni Pablo, “Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu” (1 Corinto 2:4). Ang Griyego dito ay nangangahulugan na “may patunay.” Sinasabi ni Pablo, “Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba’t ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban” (Hebreo 2:4). Sinabi na pinatunayan ng Diyos ang mensahe ni Pablo sa pamamagitan ng mga himala at kababalaghan: “And Diyos ay nagpatunay din sa pamamagitan ng mga himala at kababalaghan, na may iba’t ibang himala, at mga handog ng Espiritu Santo, ayon sa kanyang sariling kalooban.”

Ang mananampalataya ng bagong Tipan ay may isang panalangin: “Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling, at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala” (Gawa 4:30). Ang mga alagad na ito ay humayo sa iba’t ibang dako para ipangaral ang Magandang Balita.

“Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot” (Gawa 2:43). “Maraming himalang ginawa ang mga apostol, na pawang nasaksihan ng mga tao… Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaing nananalig sa Panginoon” (Gawa 5:12, 14). Narito ang isa sa pinaka pangwakas sa lahat ng mga talata—pagpapatunay na ang ganap na naipangaral na Magandang Balita ay kailangang may kasamang mga himala at mga kababalaghan: “Nanatili roon ng matagal si Pablo at Bernabe, at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatutunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang-loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala” (Gawa 14:3). Ang talatang ito ay nagsasabi na ang mga apostol ay nangaral ng buong tapang ng matagal, nangaral ng biyaya at pagsisisi, at nagkaloob ang Diyos ng mga himala at mga kababalaghan na gawa ng mga kamay nila.

Ang mga huling araw na iglesya ng Diyos ay humayo “Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako.tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala sa ipinagkaloob niya sa kanila” (Marcos 16:20). Ito ang inihahanda ng Panginoon para sa atin.

Ang mga himala sa mga huling araw na iglesyang ito magiging dalisay, hindi pagdududahan, di maikakaila, gayunman ang mga ito ay hindi magiging tanyag. Sa halip, ito ay ihahayag mula sa kamay ng mga pangkaraniwan, banal, nakahiwalay na mga banal na kilala ang Diyos at malapit kay Jesus.

Ang mga mananampalatayang ito ay magmumula sa lihim na silid ng panalanginan—isang maliit, nakahandang hukbo na puno ng pananampalataya, na walang ibang ninanais kundi sundin ang kalooban ng Diyos at luwalhatiin siya. Sila ay mga walang takot at makapangyarihan sa pananalangin. Gigisingin nila ang buong bansa para sa Magandaang Balita at patutunayan ng Diyos ang mga salita nila sa pamamagitan ng kanilang makapangyarihang gawa!