Huwebes, Nobyembre 24, 2011

ANG MAKAPANGYARIHANG HUKBO NG DIYOS

Mayroong napaka makapangyarihan at kahanga-hangang bagay na nangyayari sa sanlibutan ngayon—bagay na hindi abot ng pag-iisip ng tao—bagay na makakaapekto sa buong sanlibutan sa mga huling araw na ito.

Ang Diyos ay naghahanda ng maliit ngunit makapangyarihang hukbo , na pinaka-tapat na kawal sa balat ng lupa. Darating ang Panginoon para pamunuan sila para sa gawaing kabayanihan: kanya nang isasara ang kasalukuyang panahaon na may dalisay, dedikado, at walang takot na mga matitira.

Sa buong buhay ko ay nakarinig ako ng mga kuwento tungkol sa ating mga makadiyos na ninuno na muhi sa kasalanan. Ang mga lalaki at babaing ito ay kilala ang tinig ng Diyos at gumugol ng mga oras, maging ng mga araw, sa pag-aayuno at pananalangin. Sila ay nanalangin ng walang humpay at may kapangyarihan at kakayahan na matagumpay na manindigan laban sa imoralidad sa kanilang panahon.

Ang mga ninunong ito ay matagal nang nakalipas. Ngunit ang Diyos ay kasalukuyang nasa paghahanda ng bagong hukbo at sa pagkakataong ito ang kanyang mga mandirigma ay hindi bubuuin lamang ng mga matatanda, mapuputi na ang buhok na mga ama at ina ng Zion. Ang bagong hukbong ito ay bubuuin ng bago at makaranasang mga mananampalataya, magkasamang matatanda at mga kabataan, mga pangkaraniwang mga Kristiyano na nakakapit sa Diyos! Isang bagong kaharian ng ministeryo ay malapit nang mangyari!

Ang ibat-ibang pamamaraan ng iglesya ay nagmimistula nang pauwi sa kamatayan. Wala na halos itong impluwensiya sa karnal na sanlibutan, walang kapangyarihang galing kay Cristo. Ang ilan ay inaakusahan akong masyadong “mahigpit” sa mga pastor. Ngunit nadama ko ang pighati ng maraming mga makadiyos na mga pastor para sa mga muling nagkakasala sa mga ministeryo sa ngayon. Mayroon na lamang ilang natitirang makadiyos na mga pastor sa kalupaan, at nagpapasalamat ako sa Diyos para bawat isa sa kanila. Gayunman, hindi maikakaila na higit na marami pang mga ministro ay nag-uunahan sa daan ng pakikipagkompromiso.

Nagbabala ang Bibliya na hindi tayo dapat na magtampo! Mayroong plano ang Diyos at ito ay inihahayag na. Ito ay maliwanag na inilagay sa Kasulatan, karamihan nito ay nasa unang apat na kabanata ng Unang Samuel.

Ang propetang si Samuel ay isang halimbawa ng itinira ng Diyos sa mga huling araw. Siya ay pinili ng Diyos maging sa gitna ng mahirap na panahon at itinago siya sa pagsasanay hanggang ito ay panahon na ilabas ang bagong bagay na sa Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hindi magtatagal at may gagawin akong kakila-kilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito’y mabibigla” (1 Samuel 3:11). Ano ang makakabigla at makakagulat sa lahat ng makakarinig nito? Ito ay paghuhukom ng Diyos sa makakasalanang pamamaraan ng relihiyon at ang pagbubuo, pagsasanay at pagpapapahid ng bago, banal na natitira!

Ano ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Samuel, ay ginawa niya sa bawat salinlahi. Ang katotohanan, sa bawat salinlahi ay mayroong natitirang, mananalanging mga tao na galing sa kanyang puso.