Miyerkules, Nobyembre 23, 2011

ANG TAO’Y HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY

Kung iniisip mo na ikaw ay isa lamang pangkaraniwang nilalang para gamitin ng Diyos, makinig na mabuti: Hindi gagawin ng Diyos ang kanyang gawain sa mga huling araw sa pamamagitan ng mga naglalakihang pangalan ng mga ebangheliko o mga pastor. Maging sila ay kayang gampanan ang dakilang pagkilos ng Espiritu ng Diyos! Ang katotohanan ay, kakailanganin ng Diyos ang bawat maybahay, kabataan, matatanda at lahat ng umiibig sa kanya para gampanan ang kanyang dakilang gawain. Ang hukbong ito ng mga huling araw ay bubuuin ng mga Kristiyano na inihiwalay mula sa nabubuhay sa tinapay lamang. hayaan ninyong ipaliwanag ko.

Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises: “Ang tao’y hindi lamang sa tinapay nabubuhay kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh” (Deutoronomo 8:3).

Ang tinapay ay kumakatawan sa lahat ng likas, materyal na bagay na kinakailangan sa buhay na ito—pagkain, tirahan, damit, trabaho, suweldo. Ang tinapay ay kumakatawan sa ikinabubuhay—yaong mga bagay na ating kinakailangan na hindi naman masama. Ganoon pa man, maraming Kristiyano ay nabubuhay lamang sa mga bagay na kailangan ng buhay na ito—nabubuhay sa tinapay lamang!

Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin, “Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw” (Mateo 6:11). Ngunit una niyang sinabi na kailangan nating ipanalangin, “Nawa’y maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit” (t. 10). Kailangan muna nating ituon ang ating sarili sa mga bagay na sa Diyos—manalangin na sundin nawa ang kanyang kalooban!

Ano ang mga bagay na iniisip ng higit pa sa anumang bagay nitong nakalipas na anim na buwan? Ano ang umuubos ng iyong panahon at pananalangin? Ito ba ay tungkol lamang sa mga materyal na bagay—mga pansariling pangangailangan?

Kung magtutuon ka lamang sa tinapay, kung ganoon ay wala kang tunay na buhay! Nabubuhay ka sa ilang, na katulad ng anak ng Israel. Bumabangon sila araw-araw at lahat ay nagmamadali para sa tinapay lamang—sa kanilang mga pansariling mga pangangailangan—araw-araw sa loob ng apatnapung taon!

Mga minamahal, ang tawag diyan ay kaungasan—gawaing hamak! Hindi hinangad ng Diyos para sa kanyang mga anak na mamuhay na katulad noon. Sa halip, sinabi niya sa mga taga Israel sa pamamagitan ni Moises, “Kailangang mabuhay kayo sa pamamagitan ng bawat salita na nangagaling sa aking bibig! Sinabi ko na ibibigay ko ang inyong mga pagangailangan, ngunit hindi kayo titigil mula doon. Magpatuloy kayo! Sinabi ko sa inyo na may lupain na sagana sa lahat, na may mga ilog, mga puno, kagubatan, maaliwalas at malawak na pastulan—at hangad ko ang lugar na iyan para sa inyo!”

Ang Diyos ay magbubuo ng mga tao na nakatuon sa kanyang kalooban para dito sa nalalapit na hatinggabi! Pagod na silang mamuhay sa ilang para lamang mabuhay. Ang lahat lamang na gusto nila ay ang malaman at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang bawat kasama sa hukbong ito ng mga huling araw ay maging handa at nakahanda ang kanilang mga puso—sapagkat ang Diyos ay naghahanda nang pakawalan ang kanyang dakila at huling pagbubuhos!