Biyernes, Nobyembre 4, 2011

ANG MAHABAGING PAG-UUGALI NG DIYOS!

“Sapagkat ang Israel ay aking anak, at si Efraim ang aking panganay” (Jeremias 31:9).

Ang mga tao ni Efraim, ang pinakalaking tribo ng Israel, ay siyang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Ang Panginoon ay may walang-hanggan plano para sa mga ganap na pinagpalang tribo ngunit si Efraim ay patuloy na nagkakasala at sinasaktan ang Diyos. Ang mga tao ay nagkasala ng higit sa kaninuman sa Israel! Ngunit pinabayaan ba ng Diyos si Efraim? Ito ay ang taliwas: Sinabi ng panginoon na sila ay magiging malaya at tinubos na mga tao! Mamumuhay sila sa kasaganaan, nangangahulugan nang pinakaminam na pagpapala ng Diyos (tingnan ang Jeremias 31:14KJV).

Ano ang nakita ng Diyos kay Efraim? Sila ay may mga pusong nagsisisi—isang kahihiyan para sa kasalanan, ang pagkukusa na bumalik sa Panginoon. At kahit na sa lahat ng kanilang kabiguan, ang isang katangiang ito ang nakaakit sa puso ng Diyos sa kanila! Nang may isang malakas na, hula ang dumating, tumugo sila at nang sila ay sinaway, nagtumangis sila dahil sa kanilang mga kasalanan.

At sa sukdulan ng kanilang pagkakasala, sinabi ng Diyos, “Si Efraim ang aking anak na minamahal, ang anak na aking kinalulugdan. Kung gaano kadalas ko siyang pinaparusahan, gayon ko siya naaalala. Kaya hinahanap ko siya, at ako’y nahahabag sa kanya” (Jeremias 31:20). Sinasabi ng Diyos, “Sa kabila ng pagkukulang at mga kabiguan ni Efraim a, nakita ko ang isang espiritung nagsisisi at hindi ko aalisin ang aking matamis na pag-ibig. Ang aking walang hanggang layunin ay magpapatuloy katulad nang una kong binalak!”

Minamahal, ang Diyos ay may plano sa buhay mo! Tutuparin niya ang lahat ng kanyang plano para sa iyo, anuman ang pinagdadaanan mo o gaano man kabigat ang iyong pagsubok. Binigyan ng Diyos ng malalim na pag-aaral ang pinaplano niya para sa kinabukasan mo!

Mayroon akong hulang salita para sa mga bumabasa nito ngayon: Hindi mo maaring husgahan ang walang hanggang layunin ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng nararamdaman mo o iniisip mo. Nais ng Diyos na sabihin sayo, “Panatilihin mong mapagkumbaba ang puso mo sa harapan ko. Manalig ka sa Salita ko tungkol sa kalikasan ko—na ako ay magiliw, mapagmahal na Ama na gumugol ng malaki para sa iyo at hindi kita basta pababayaan. Ikaw ang aking kinalulugdang anak at ililigtas kita!”

“Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo; mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti, ito’y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punung-puno ng pag-asa” (Jeremias 29:11).