Miyerkules, Nobyembre 2, 2011

DALAWANG URI NG PAG-IBIG

Ang Ama ay may dalawang uri ng pag-ibig: isang pangkalahatang pag-ibig para sa lahat ng makasalanan at namumukod na pag-ibig para doon sa mga kasama sa Kanyang pamilya. Ang pangkalahatang pag-ibig ng Diyos ay maaring yakapin ng kahit sinong lumalapit sa Kanya sa pagsisisi. Ngunit ang puso ng Diyos ay puno rin ng iba pang uri ng pag-ibig—isang naiiba, namumukod tanging pag-ibig para sa Kanyang mga anak!

Ang Diyos ay may palagiang mga taong pinili para sa Kanya na kung saan ay ipinagkaloob Niya ang dakilang pag-ibig. Ang Israel ay minsan nang siyang nag-iisang pakay ng ganitong namumukod tanging pag-ibig:

“Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. ‘pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa, sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo, at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.

Ipinatungkol ng Diyos ang mga salitang ito para sa Israel. Gayunman, kung tinanggap ninyo si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon—kung kayo ay naampon sa pamilya ng Diyos at siya ang inyong mapagmahal na Ama—kayo man ay kailangang matanggap ninyo kung gaano kayo natatangi para sa kanya! Kayo ang tatanggap ng di-pangkaraniwang pag-ibig ng Diyos at narito ang mga salita Niya para sa inyo:

“Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Kayo’y hindi bayan ng Diyos noon; ngunit ngayon kayo’y bayang hinirang niya. Noon. Pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayo’y tinatanggap na ninyo ang kanyang habag” (1 Pedro 2:9-10).

Mayroong pagkakataon na hindi kayo naging pakay ng kanyang natatanging pag-ibig! Kayo ay ipinanumbalik sa Ama at lubos niya kayong iniibig—ngayon, sa mga sandaling ito!