Martes, Nobyembre 15, 2011

ANG DIYOS AY HINDI NAPAPAGOD

“Hindi ba ninyo nalalaman, diba ninyo naririnig?
Na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos,
ang siyang lumikha ng buong daigdig?
Hindi siya napapagod;
sa isipan niya’y walang makakaunawa”
(Isaias 40:28).

Mayroong walang kamalayan ng Diyos
Na maaring hindi niya ipapahayag ang sarili niya
Sa buong sankatauhan sa kanyang kalamidad at pangangailangan—
Na siya ay hindi patay o natutulog,
Na hindi kayang bantayan o gabayan ang hakbang ng tao.
Ngunit sino ang tao na susukat sa Diyos?
Kanino siya ihahalintulad
O ikukumpara?
Hindi ba ninyo nalalaman?
Diba ninyo naririnig?
Ang walang hanggang Diyos,
Ang lumikha ng buong daigdig,
Hindi naidlip o natutulog.
Hindi siya nanlulupaypay,
O napapagod man lang,
Ngunit siya na nagtitiwala sa kanya
Ay panunumbalikin ang kanilang pananampalataya at lakas
Lilipad silang parang agila:
Tatakbo sila at hindi mapapagod,
O manlulupaypay man lamang.