Huwebes, Nobyembre 3, 2011

ALAM NG DIYOS KUNG ANO ANG MABUTI PARA SA ATIN!

Mayroong mga pagkakataon na kinukuha ng Diyos ang mga bagay sa atin at sa ibang pagkakataon nananalangin tayo para sa mga bagay na akala natin ay kailangan natin at hindi ito ibinibigay ng Diyos sa atin. Gayuman, “Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan” (Awit 1:6). Isang araw ang pagkilos ng Diyos ay patutunayan sa atin para sa ating kapakinabangan at para sa kanyang kaharian!

Ang ganap na kasiyahan sa buhay ay nagmumula sa pagiging nasa ganap na kalooban ng Diyos, ginagawa ang kanyang gawain, namumuhay ayon sa kanyang pinili. Ngunit ang higit na nakararami sa atin ay naniniwala na tayo lamang ang nakaaalam kung ano ang kailangan natin upang matupad ang hinahanap at maging maligaya.

Ang pinakamabuti para sa Diyos ay bagay na hindi dapat katakutan; hindi niya lamang alam kung ano ang mabuti para sa iyo, kundi nais niya na mapasainyo ang pinakamabuti para sa inyo! Kung tunay tayong nananalig dito ito ay magbubunga ng kapahingahan, kapayapaan at kaaliwan para sa atin! Hindi tayo mapipighati sa pagbitiw sa mga bagay; malalaman natin na tayo ay pinalaya na mula sa lahat ng pagkakagapos! Sasabihin natin, “Panginoon, kung kukunin mo ito sa akin, maaring ito ay nangangahulugan na mayroon kang higit na mas makabubuti para sa akin. Kaya kunin mo ito—para sa iyo ito!”

Minamahal, kailangan nating magpahinga sa mapagmahal na kamay ng Ama! Kailangang marating natin ang punto ng pagtitiwala na kung saan ay sasabihin natin, “Mayroon akong mapagmahal na Ama na ang nais lamang ay ang pinakamabuti para sa akin. Alam niya ang lahat ng ito!” Paanong sa huli ay natagpuan ni Job ang lugar ng kapahingahan? Nahikayat niya ang sarili niya na alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya at ang lahat ay nasa ayos lamang! sinabi ni Job “Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang; kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan” (Job 23:10).

Maraming Kristiyano ay nakikita na kumikilos ang Diyos sa buhay nila gayunman sila ay nananatili pa ring nagtataka. “Paano kung mabigo ako? Paano kung may magawa akong mali at magalit ang Diyos o mawalan ng pasensiya sa akin? Bibiguin ba ako ng lahat ng kanyang mga pangako? Kailangang ko bang tanggapin ang bagay na hindi mas mabuti kaysa sa kanyang pinakamabuti?” Hindi—hindi kailanman! Kung ang puso mo ay nasa tama sa harap ng Diyos, kung patuloy kang bumabalik sa kanya at hinahanap siya ng buong puso mo, walang makapagbabago ng plano niya para sa iyo!