Lunes, Setyembre 7, 2009

ANG MAGING MATALINONG DALAGA

“Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino” (Mateo 25:1-2).

 

Kung ikaw ay tapat, aayon ka sa kanyang Salita: “Oo, ang parabulang ito ay inilarawan ako. Lumago akong tamad. Ayokong maging hangal na dalaga, at mapalayo. Nais kong maging handa habang palapit ang araw ng Panginoon.”

 

Kung nais mong maging matalinong dalaga, mayroong dalawang paraan ang maari mong gamitin. Ang mga ito ay madali lamang, ngunit hindi maaring hindi bigyan ng pansin.

 

1.   Si Kristo ang gawin mong sentro ng iyong pag-iisip sa buhay mo. Hayaan mong ang Panginoon ang laman palagi ng iyong pag-iisip, ibulong mo ang kanyang pangalan. Sa gabi bago ka matulog, tawagin mo siya habang nakaluhod.

 

“Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang” (Filipos 4:8). Hayaang ang bersong ito ang maging batayan ng panalangin para sa iyo sa buong araw: “Hesus, ikaw ay totoo, marangal, kapuri-puri, malinis, kaibig-ibig. Ikaw ang aking Mabuting Balita.”

 

Isinulat ni Pablo, “Alam ng Panginoon na ang mga iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan” (1 Corinto 3:20). Itinatala ng Diyos ang lahat ng iyong iniisip. Alam niya sa tuwina na iniisip mo siya. Kaya’t ibigay mo sa kanya ang lahat ng “pasasalamat” sa isipan mo.

 

2.   Manalangin sa buong maghapon, “Panginoon maawa ka sa akin na isang makasalanan.”

 

Ang payak na panalanging ito ay ang langis ng iyong ilawan. Ang ipanalangin ito araw-araw ay ang iyong paghahanda sa pagharap sa Panginoon. Sinasabi mo sa Diyos, “Ama, hindi ako karapat-dapat na tawagin sa pangalan mo. Kailangan ko ang iyong awa. Napatunayan ko na hindi pala ako ang taong iniisip ko.  Akala ko’y mabuting tao ako, gayunman anumang kabutihan mayroon ako ay walang maidudulot sa akin. Ang lahat ay basahan sa iyong harapan. Alam ko na hindi ako maililigtas ng aking mabuting gawa. Kailangan ko ang iyong biyaya. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. Panginoon, maawa ka sa akin, isang makasalanan.”