Huwebes, Disyembre 1, 2011

HANDA NA SA MULING PAGBANGON

Maari ba tayong maging handa sa muling pagbangon kung naniniwala tayong ang lahat ng pag-asa ay wala na—na tayo ay nagkasala sa ating mga araw ng pagpapala at wala nang natitira kundi ang paghuhukom? Mga minamahal, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya para sa muling pagbangon hanggang hindi tayo nahihikayat na nais pa rin ng Diyos na ibuhos ang kanyang Espiritu sa atin!

Bakit ang Amerika ay hindi pa rin hinahatulan? Bakit hindi pa rin bumabalik si Jesus? Ito ba ay sa dahilang mayroon pang dakilang pag-aani ang magaganap at ang Diyos ay “…binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak” (2 Pedro 3:9).

Nakita natin ang dakilang habag ng Panginoon sa isang talata sa Isaias na kung saan ipinag-utos ng Diyos sa propeta na sabihin sa Juda: “Pinalayas ko ba ang aking bayan, tulad ng isang lalaking pinalayas at hiniwalayan ang kanyang asawa? Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng ating paghihiwalay? Pinagtaksilan ko ba kayo para maging bihag, tulad ng amang nagbenta ng anak upang maging alipin? Hindi! Nabihag kayo dahil sa inyong kasalanan, itinapon kayo dahil dahil sa inyong kasamaan. Bakit ang bayan ko’y hindi kumilos nang sila’y lapitan ko para iligtas? Nang ako’y tumawag isa ma’y walang sumagot. Bakit? Wala ba akong lakas para iligtas sila? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lamang. Magagawa kong disyerto ang ilog upang mamatay sa uhaw ang mga isda roon” (Isaias 50:1-2).

Ang Diyos ay humiwalay na sa Israel, binigyan na sila ng “…isang kasulatan ng paghihiwalay” (Jeremias 3:8). Ngunit ngayon ang atensyon niya ay nasa Juda, mga tao na nagtaksil sa kanya at humiwalay sa kanya. Mayroon pa ring puso ang Diyos para sa Juda, at lumapit siya sa kanila na tumatangis na makita ang kasulatan ng paghihiwalay (tingnan Isaias 50:1). Sinasabi niya, “Ipakita mo sa akin ang kasulatan ng paghihiwalay! Patunayan mo sa akin na inilayo ko kayo. Kayo ang humiwalay sa akin! Wala akong ginawa para saktan kayo. Iniibig ko kayo sa mga panahong iyon. Lumapit ako sa inyo at tinawag kayo!”

Mga minamahal, ganyan mismo ang nakikita ko na ginagawa ng Diyos sa Amerika ngayon. Sinasabi niya sa atin, “Ipakita ninyo sa akin ang kasulatan ng paghihiwalay! Ipakita ninyo sa akin na ako ang lumayo sa inyo! Hindi ko pa inaalis ang aking Espiritu Santo. Sa halip, kumikilos pa rin ako sa buong bansang ito—patuloy na hinihikayat, tumatawag, lumalapit sa inyo!’

Ang Panginoon ay nagpapahayag nito sa maraming pulpito sa buong bansa. Nangungusap siya sa pamamagitan ng mga makadiyos na mga lalaki at babae na gumugugol ng mahahalagang panahon sa paghahanap sa kanya. Tinatawag niya ang Amerika sa muling pagsisisi—pabalik sa kanyang puso!

Kailangang ganap tayong hikayat na may panahon pa, may pag-asa pa, at habang tayo ay nananalangin, ang Espiritu ay kumikilos sa lahat ng antas ng lipunan, tinatawag at nililgawan ang mga tao pabalik sa Kanya!