Miyerkules, Disyembre 7, 2011

ANG ULAN NG ESPIRITU SANTO

Kahit ano pang uri ng paghahayag ang makita mo dito sa tinatawag na muling pagbabangon, hindi ito tunay na pagkilos ng Diyos maliban kung ito ay nakatuon sa pag-aani! Ang ulan ng Espiritu Santo ay palaging bumabagsak para makapamunga ng pagtitipon ng kaluluwa.

Ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa Pentekostes para ihanda ang lupa at palambutin para sa pagtatanim ng butil ng Mabuting Balita. Ang mga Kristiyanong puspos ng Espiritu ay isinugo mula sa Itaas na Silid para sa sanlibutan para maging mga disipulo ni Jesu-Cristo.

Nakita ng iglesya ng halos 2000 taon ng paghahasik at pagpapalago at ngayon ay tag-ani na! Ang lahat ng namatay para kay Cristo hanggang ngayon ay kumakatawan sa mga naunang bunga o ng mga naunang ani. Hindi pa dumarating si Jesus sapagkat hinihintay Niya ng may pagtitiyaga para sa kanyang huling dakilang pag-aani!

“Mga kapatid, kaya nga’t magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapana-panabik na ani ng kanyang bukirin, at minamatyagan ang pagpatak ng ulan”(Santiago 5:7).

Sa naunang bahagi ng huling siglo, ang “Kilusan ng Huling Ulan” ay nagsimula sa Canada. Ito ay tumagal ng apatnapu o limampung taon. Ngayon, ilan lamang na iglesya ng “Huling Pag-ulan” ang natitira, gayunman yaong mga naging bahagi ng sa kilusang iyon ay hikayat na naranasan nila ang dakilang, huling pagbuhos ng Espiritu. Marami ang nagsabi, “Ito na! Nakita natin ang Zacarias 12:10 na nangyari!” ngunit ang kilusan ay napawi at maging ang ibang kilusan ay nagdatingan at naglaho rin. Bakit? Sapagkat hindi sila nakatuon sa pag-aani!

Maraming mga tinatawag na kilusan ng Espiritu Santo ay mabilis na naglaho sapagkat sila ay nakasentro sa tao—nakatuon sa mga handog, sa pag-aangat ng sarili, pansariling kaligayahan, at hindi sa pag-abot sa naligaw at mamatay na sanlibutan!

Itinali ni Jesus ang pag-ani sa mga naligaw na kaluluwa ng sinabi Niya na, “Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani” (Mateo 9:38).

Ang anumang tunay na pagbubuhos ng Espiritu Santo ay itutuon sa panalanging ito ni Jesus. Ang ilang muling pagbangon na naitala bilang tunay ang lahat na pinagpala ng dakilang pag-ani ng mga kaluluwa.