Miyerkules, Disyembre 21, 2011

ANG UKOL NA KAPANGYARIHAN by Gary Wilkerson

“Tinipon ni Jesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit” (Lucas 9:1).

Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang mga disipulo hindi dahil sila ay mga ambisyoso kundi dahil sila ay kanya. Ang mapa kay Cristo ay hindi maaring baguhin para tanggapin ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay isinilang mula sa pagiging kabilang. At ang makabilang ay nagdadala ng tunay na kapangyarihan.

Maraming Kristiyano ay namumuhay na walang kapangyarihan—mayroong nananatili at paulit-ulit na kasalanang ginagawa, mahinang patotoo, mahinang buhay espirituwal; kulang ng nagniningas na buhay pananalangin at anumang kasagutan sa kanilang mga panalangin.

Nararamdaman mo bang wala kang lakas? Ang maiksing talatang ito ay puno ng salitang may kapangyarihan:
“Tinawag”—nangangahulagan, na may kakanyahan, hindi sarili nating balakin, patutunguhan, sariling-kagustuhan o pinanggagalingan ng kapangyarihan.

“Disipulo”—yaong iniwan ang lahat para sundin ang buhay, pangangaral at gabay ng guro.

“Samasama”—na ang kapangyarihan hindi nakalagay lamang sa isang sisidlan kundi ipinapahayag sa komunidad, ginagawa patungo sa layunin ng kaharian.

“Ibinigay”—ipinakikita na wala tayong magagawa maliban kung bibigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihang gawin ito.

“Kapangyarihan”—ito ay hindi kung ano ang gusto natin, pinaghihirapan o pinasusumikapan, ngunit nanggagaling lamang at namumukod sa pamamagitan ng pagbibigay niya nito. Hindi natin mahigitan ang bahagi na ito ng kasaysayan bilang Kristiyano. Ang bawat tagasunod ni Jesus ay inutusang maghintay hanggang sa maibigay sa atin ang kapangyarihang nagmumula sa itaas.

Kulang ka ba sa kapangyarihan? Walang ibang paraan para makamit ito kundi hanggang sa ibigay ito mula sa kinabibilangan mong Siya. Si Jesus ay may kapangyarihan na ibigay ito doon sa mga ganap at tunay na Kanya.

Huwag mong paghirapang makamit ang kapangyarihan. Naiisin mong makabilang—ganap, may pagmamahal, mapagkumbaba, at pursigido, sa Kanya na kinasasabikan ng puso. At ang kapangyarihan ay darating sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo.