Huwebes, Disyembre 8, 2011

ANG ESPIRITU NG KAGANDAHANG-LOOB

Sinabi ng Bibliya na ang Espiritu Santo ay ibubuhos bilang “…ang Espiritu ng kagandahang-loob at pakikiusap”(Zacarias 12:10).

Ang aklat ni Titus ay nagsabi sa atin na ang biyaya ay ipinagkaloob sa atin bilang kapangyarihan laban sa kasalanan, para makayanan nating mamuhay ng may pagpipigil, at may banal na buhay: “Sapagkat nahayag na ang kagandahang-loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon nang may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Tagapagligtas na si Jesu-Cristo” (Titus 2:11-13).

Mayroong kamangha-manghang sukatan ng kagandahang-loob na ito sa mga tao ng Diyos mula pa noong Pentekostes. Ipinadala ng Espiritu Santo ang pagsasakdal ng kasalanan sa lahat ng bansa, itinuturo sa bawat mananampalataya ng bawat lahi at dila kung paano ang pagwaksi sa mga bagay na hindi makadiyos at damdaming makalaman. Ang bunga ay mga taong na namuhay na may pagpipigil at matuwid sa kasalukuyang mundo at doon sa mga nasasabik sa pagbabalik ni Jesus.

Naniniwala ako sa mga hula sa Zacarias 12:10 na sa mga huling sandali, ang Espiritu Santo ay makapangyarihang bubuhos sa mga tao ng Diyos na may espiritu ng kagandahang-loob na magpapatalikod ng lubusan sa lahat ng bagay na makasanlibutan. Magbubunga ito sa kanila ng daing para sa kadalisayan ng puso!

Isang minamahal na kapatid sa Panginoon, isang namumuno sa ministeryo, ay tumawag para sabihin sa akin na ang mga pinuno ng kanyang ministeryo ay nagtitipon para hanapin ang Panginoon. Nagsimula ang Espiritu Santo na ilantad ang kasalanan sa kanilang kalagitnaan at ilan sa mga samahan ng ministeryo ay kailangang paalisin. Sinabi ng kapatiran sa akin, “Ngayong ang Espiritu Santo ay bumaba, mayroon nang paghihigpit na gumawa ng tama.”

Ang kanyang sinabi ay tumusok sa akin at hindi ko ito maipagpag: isang paghihigpit na gumawa ng tama. Nang bumaba ang Espiritu Santo at inilantad ang kasalanan, yaong mga nanlalamig o nasa pakikipagkompromiso ay nasakdal. Ang mga ministro ay babangon para sa katotohanan ng “pagtuturo ng kagandahang-loob,” yaong uri na maglalantad sa mga tao ng mga nakatago sa buhay nila.

Mga minamahal, ang paghihigpit na iwaksi ang kasalanan at gumawa ng tama ay mag-iinit at bibigat sa mga iglesya ng mga huling araw!