Lunes, Disyembre 12, 2011

ANG MANALANGIN NA HINDI PA NAKIKITA NG SANLIBUTAN!

Isag misyonaryo ang nagsalita sa aming iglesya ng dakilang paggising sa buong sanlibutan. Sa bawat kaso, ang “espiritu ng pananalangin” ay nakatali sa huling pag-aani. Sa Vietnam, China, Siberia, sa Amason, Afrika, at sa marami pang ibang lugar, ay nananalangin na nag-aapoy at nagniningas na kalooban—dumadaing at tumatangis sa Diyos, hinahanap ang kanyang mukha, humarap sa kasalanan at humarap sa katuwiran.

Hindi mo kayang gumawa ng ganitong paghapay na pananalangin. Ito ay bunga ng Espiritu ng pakikiusap—katulad ng ipinangako ng Diyos sa Zacarias 12;10. At ang mga mananampalatayang ito nararanasan na ito!

Hindi pa nagtatagal nanawagan tayo ng mga linggo ng pananalangin sa Times Square Church at naranasan din natin ang malasahan ng kaunti ang pagbuhos na ito ng Espiritu. Ang katotohanan, mayroong sukatan ng apoy at kasipagan sa pananalangin sa buong bansa. Ngunit hindi pa natin naranasan ang pagbuhos ng Espiritu ng pakikiusap!

Ipinakikita ng Diyos sa akin na maging ang pagnanais at paghapay sa pananalangin ay kailangang manggaling sa Espiritu Santo. Ngayon ang dilema ay ito: ipinangako ng Diyos na ibubuhos ang Espiritu ng pakikiusap sa kanyang iglesya, at nais kong maging bahagi ng tunay na pagkilos ng Diyos. Kaya, paano ko matitiyak na matatanggap ko ang ganitong pagbubuhos?

Ang sagot ay nasa Zacarias 10:1: “Humingi kayo ng ulan kay Yahweh, sa panahon ng tagsibol. Sa kanya na lumilikha ng ulap at hamog na nagpapasariwa sa mga pananim” (Zacarias 10:1).

Kilangang hingin natin sa Panginoon ang ganitong Espiritu ng pakikiusap! Ang kumikislap na ulap sa talatang ito ay nagpapahayag ng “kidlat, kulog.” Ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng ulan! Sinasabi niya sa atin sa Zacarias, “Humingi at ibigay ko ang ganitong dalahin mula sa langit. Ngunit kailangang hanapin ninyo ito sa Akin!”

Panahon na para simulang humingi sa Panginoon, “O Diyos, ibuhos mo ang iyong Espiritu Santo sa akin para matutunan kong manalangin. Buksan mo ang bukal. Hayaan mong maging bahagi ako ng iyong huling pag-aani!”

Kapag ang Kanyang Espiritu ng pakikiusap ay umulan sa iyo, matatagpuan mo ang sarili mo na nananalangin para sa kabanalan, mga bagay na makadiyos, kadalisayan. Mamagitan ka para sa iyong mga naligaw na mga kamag-anak at tatangis dahil sa mamamatay nang sanlibutan. Ngunit kailangang hilingin sa Espiritu Santo na gawin ito para sa iyo—at manalig sa Kanya!”