Biyernes, Disyembre 23, 2011

ANG KAALAMAN SA PAMAMARAAN NG DIYOS!

Tayo ay humaharap sa panahon na ang salitang pagliligtas ay magkakaroon ng bagong kahulugan! Sa mga nakaraan, inisip ng mga Kristiyano na ang pagliligtas ay pagpapagaling lamang ng karamdaman ngunit sa nalalapit ang dakilang pagliligtas ay mula sa takot at sindak!

Ang pagliligtas noong panahong iyon ay mangangahulugan na magkaroon ng “katiyakan ng salita mula sa langit.” Sinabi ni Jesus ‘Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan’ (tingnan ang Lucas 21:26). Sa katotohanan, ang mga tao ay mag-iingay para malaman kung ano ang susunod na gagawin ng Diyos. Sila ay babaling sa lahat ng dako, nagnanais na madinig ang tinig ng isang mahinahon, mapayapa, hindi nasisira ang ulo. Dadaing sila, “Nakikiusap ako sabihin mo sa akin! Ito ba ay paghahatol na ng Diyos? Kailan lahat ito magwawakas?”

At sino sa akala mo ang may kasagutan? Ikaw! Ang isang pangkaraniwang Kristiyano na sarado kasama ang Diyos! Ikaw ay puno ng kahinahunan at kapayapaan habang ang lahat ay nagbabagsakan, sapagkat ang Diyos ay kasama mo at nakakarinig ka mula sa langit. Nagbabala siya na ito ay darating at nangako siya na pangangalagaan ka niya!

Naniniwala ako na gagamitin ng Diyos ang natitirang banal sa mga huling araw para yugyugin ang marami, panumbalikin ang mg pastor at gisingin ang mga iglesya. Panunumbalikin ng hukbong ito ang puso ng mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa pagsisisi—sa pamamagitan ng pananalangin at makadiyos na pagpapaalala ng kasalanan.

Nang sinabi ko ang natitirang banal sa pagsasanay, hindi nangangahulugan na mga hukbo ng mangangaral, mga ebanghelista at mga misyonaryo. Ang tinutukoy ko ay ang mga pangkaraniwang mga banal, mga nagmamahal kay Jesus na sila mismo ay magiging mga katibayan at mga kababalaghan sa sanlibutan, mapayapa at mahinahon. Hindi ninanais ng Diyos ang mga bihasang hukbo na nagsanay sa pamamaraan ng tao. Nais niya ng mga lalaki at babae na sinanay sa pananalangin sa pamamagitan ng Espiritu Santo! Hinanap niya ay mga mananampalataya na ganap na nasa kanya, inihahanda ang kanilang mga puso sa kanyang harapan, nag-aaral na marinig ang kanyang tinig.

Isinasalarawan ba nito ang sarili mo? Ang buhay mo ba ngayon ay isang saksi sa isang natatakot at nayayanig na sanlibutan? Hinihikayat kita na humarap na nag-iisa sa Diyos at hayaang mangusap siya sa iyo. Hilingin mo sa kanya na ipahayag ang kasalanan ng iyong buhay. Iwaksi ang lahat na kinondena ng Espiritu Santo sa iyo. Hayaan mo ang sarili mo na handa para sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili mo sa pananalangin at ikaw ay magiging handang kawal sa kanyang dakilang, mga natitirang hukbo sa mga huling araw.