Lunes, Disyembre 5, 2011

ANG DIYOS AY HANDANG ILIGTAS ANG MGA MASAMA, AT MGA NAGMAMATIGAS NA MAKASALANAN!

Ang mga tao ng Diyos sa Juda ay may suliranin. Nagduda sila sa Kanyang kahandaan at kapangyarihan na tubusin ang mga tao na naka ugat na sa pagkawala ng paniniwala at sa pagsamba sa mga diyus-diyosan. “Ang isasagot nila, ‘Hindi! Lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin’” (Jeremias 18:12).

Ang Juda ay nawalan na ng pag-asa, iniisip na, “Malayo na ang narating namin—at ngayon ay hindi na kami makababalik pa. Iniwan namin ang Panginoon, tinuya Siya, inihagis siya, inabuso siya. Lubha na kaming malalim sa pagkakasala, wala na kaming pag-asa. Maging ang Diyos ay hindi na kami kayang ibalik pa!”

Pagkatapos ng maramin taon ko sa ministeryo, kailangan ko pa ring paglabanan ang ganitong pag-iisip. Maaring ganito rin ang nadarama mo. Maaring ang iyong asawa ay hindi naniniwala sa Diyos, masama at walang Diyos. At nahikayat mo ang sarili mo, “Ang lahat sa paligid ko, ang mga tao ay naliligtas ngunit ang asawa ko ay naiiba. Masyado siyang matigas!”

Sinabi ng Panginoon sa Juda, “Wala ba akong lakas para iligtas sila?” (Isaias 50:2).

Para paikliin ay nangangahulugan na “putulin na.” sinasabi ng Diyos, “Sabhiin mo sa akin, pinutol na ba ng kalaban ang aking makapagyarihang mga kamay? Nawala na ba ang aking kapangyarihang magligtas? Hindi! Pinatuyo ko ang Pulang Dagat. Binalot nito ang kalangitan ng kadiliman. Binuksan nito ang mga bulag na mga mata! Nakita ninyo na magliligtas ako hanggang sa pinakamalayo. Bakit ninyo inisip na nawala na ang kapangyarihan kong iligtas kayo?”

Mga minamahal, kailan nawala ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas maging ang pinakamababang makasalanan sa lupa? Kailan niya naiwala ang kanyang kahandaang magligtas ng mga lulong sa bawal na droga, mga lasenggo at mga patutot kahit na walang nananalangin para sa kanila?

Maari bang magpasiya ang Diyos na huwag iligtas ang iyong pamilya, na inyong ipinag-ayuno at ipinanalangin ng buong tapat? Hindi kailanman! Kailangan tayong dumaing sa kanya sa pananampalataya, “O Panginoon, maari mong mailigtas ang ‘Wall Street’. Maari mong mailigtas ang makasalanan sa Nuweba York. Maari mong iligtas ang mga Muslim sa kahit na saang banyagang bansa at kaya mong iligtas ang kahit sinong miyembro ng aking pamilya. Hindi maikli ang mga kamay mo. Maari mong iligtas kahit na sino!”

Huwag maniwala na ang kanyang mga kamay ay naputol; sa halip, maniwala sa kanya maging sa pinaka imposible! Tumingin sa kanyang pangitain ng pag-ibig at kahabagan—ng kanyang makapangyarihang iniaabot na mga kamay, pinakamakapangyarihan na makapagligtas!

Kailangan na tayo ay manalangin at mapaghintay at pagsasama-samahin niya ang ating mga mahal sa buhay, isa-isa!

“Magbalik kayo sa akin, kayong mga taksil na anak, sapagkat ako ang inyong Panginoon,” sabi pa ni Yahweh. “Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa Bundok ng Zion” (Jeremias 3:14).