Martes, Disyembre 6, 2011

MALALIM NA TUBIG

“Lumubog ako sa burak at putik, at sa malaking along nagngangalit” (Awit 69;2).
Iligtas mo ako,vO Diyos,
Sapagkat ang kaluluwa ko ay inaalon
Ng mga kahangalan,
Ang aking mga kasalanan ay hindi maitatago sa iyo.
Lumulubog ako
Na walang matatayuan;
Ako ay lumulubog sa burak at putik.
Lumubog ako sa nagngangalit na alon;
Hinihintay ko ang Diyos para iligtas ako.
Ang lalamunan ko ay tuyo
Mula sa pagtawag sa kanya.
Tumangis ako at dinalisay ang aking kaluluwa,
Tinutuya ang sariling kahinaan,
Bilisan mo ang pagdinig sa akin, o Diyos,
At huwag mong itago ang iyong mukha.
Kailangan ko ang taga-aliw;
Lumingon ka sa akin na may magiliw na habag.
Iligtas mo ako sa burak na ito.
Huwag mong hayaang lumubog ako.
Iligtas mo ako sa burak at putik:
Ako ay nasa tunay na hapis--
Panganib.
Huwag hayaang lamunin ako ng burak at putik.
Huwag hayaang ang hukay ay isara ang bibig sa akin.
Bilisan mo, O Diyos,
Huwag tumigil;
Ikaw ang makakatulong sa akin
At makapagliligtas.