Biyernes, Disyembre 2, 2011

HINDI KAYANG PIGILAN NG KADILIMAN ANG LIWANAG

Nang una kong sinimulan ang ministeryong ito nangusap ako sa mga iglesya sa buong Amerika, nagbabala ng padating na pagbagsak ng moralidad. Sinabi ko sa mga tao sa Iowa, Oklahoma at sa lahat ng katimugang bansa na ang bawal na droga ay sasalakay maging sa pinakamaliit na nayon. Mga nagtutulak ng droga ay lalaganap sa mga paaralan at sa mga palaruan. Nagbabala ako ng hayagang homoseksuwalidad, na may mga parada ng mga hubad na magaganap sa ating mga lunsod, at hinulaan ko na ang paghuhubad at seksuwal na gawain ay ipapalabas sa mga telebisyon.

Maraming mga tao na nakarinig sa aking pangangaral ay inisip na ako ay galing sa planetang Mars. Pinulaan ako ng mga Pastor at mga tapat na Kristiyano ay lumapit sa akin at sinabi na, “Hindi maari! Hindi papayagan ng Diyos na mangyari iyan sa Amerika.” Ngayon, ang ilan sa mga taong iyan ay mga lolo at lola na. Nakaupo sila ngayon sa harapan ng kanilang mga telebisyon at nanonood ng mga malalaswang palabas na aking hinulaan noon at ang kanilang mga apo ay nalulong na sa bawal na droga at alak. Ang kadiliman na aking binigyang babala ay nangyayari na.

Maiisip ninyo ba kung gaano kadilim ang magaganap sampung taon mula ngayon, ang Panginoon ba ay titigil?

Gayunman, tanong ko sa inyo: Habang nakikita ninyo na lalong dumidilim sa lahat ng paligid, naniniwala ba kayo na kaya nitong takpan ang liwanag ng Mabuting Balita? Natatakot ba kayo na kayang pisain ng kadiliman ito, alisin ito?

Hindi—hindi kailanman! Ang mga tao ng Diyos ay hindi dapat na matakot ng kadiliman at sa matinding galit ng kalaban. Sinabi ng Bibliya na si Jesus ay aakyat at magliliwanag sa kadiliman gaano kadilim ang magaganap sa sanlibutan! “Nakita rin ng Juda nang pinalayas at hiwalayan ko ang Israel dahil sa pagtataksil sa akin at pagiging masamang babae. Ngunit hindi man lamang natakot ang taksil ding Juda. Naging masama rin siyang babae” (Isaias 9:2).

Namumuhay tayo ngayon sa panahon ng malawakang kamatayan at kadiliman. Ngunit sinabi ng Diyos na sa pagdating ng panahong iyon pakikislapin niya ang kanyang liwanag ng pinakamaliwanag: “Aakayin ko ang mga bulag, sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila, at papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito’y aking gagawin alang-alang sa kanila” (Isaias 42:16).

Walang anumang kadiliman ang kayang pigilan ang liwanag ng Diyos! Kaya’t alisin na ninyo ang inyong paningin sa kadiliman, umalis sa kasalanan, lumayo sa matinding galit ng mga marahas na mga tao, at maniwala sa Panginoon sa pagsabog ng kanyang nagniningning, na bumubugsong liwanag!