Martes, Disyembre 13, 2011

ANG PALUHURIN ANG MGA TAO NG DIYOS!

“Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay” (Zacarias 12:10).

Sa mga sandaling ito, ganyan ang ginagawa ng Espiritu Santo sa Israel. Maraming mga Hudyo ay nagtipon-tipon sa Pader ng Panaghoy, itinatangis na bumalik na ang Mesias. Ngunit isang araw aalisin ng Diyos ang belo at makikilala nila si Jesus kung sino siya at tatangis sa pagkakapako sa kanya!

Mayroon pang ibang gamit ang talatang ito na may kinalaman sa iglesya. Mayroong malapit ng parating na pansariling pakikipag-ugnayan ng Espiritu Santo. Ang iglesya ni Jesu-Cristo ay lubhang pinudpod ang kasalanan—binalewala ito—na kapag ang Espiritu Santo ay bumaba na kasama ang espiritu ng pananalangin, magdadala rin siya ng paglilinis. Magkakaroon ng panaghoy, pagluluksa, kabiguan—isang katunayan kung paanong ang kasalanan natin ay pinagdalamhati ang Diyos!

Ang Espiritu Santo ay kikilos sa ganitong paraan hindi lamang sa mga kongregasyon, kundi maging sa mga sambahayan at sa mga nag-iisa: “Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Natan, pati ang sambahayan doon” (Zacarias 12:12).

Ano pang dakilang handog ang maibibigay ng Diyos sa Kanyang iglesya bago pa siya bumalik kaysa sa isang makapangyarihang mensahe laban sa kasalanan? Magdadala siya ng isang tumatagos na paniniwala na hindi niya kakayaning palagpasin ang anumang hindi banal o maduming bagay na nasa atin!

Sa pinaiksing pagsusuma, narito ang mga uri at tatak ng huling-araw na pagubuhos ng Espiritu:

  1. Ang pagtuon sa huling pag-aani ng mga kaluluwa
  2. Ang espiritu ng kagandahang-loob patungo sa pagsisisi at sa pagkamakadiyos.
  3. Ang espiritu ng pagkakaloob na magbubunga sa pagsuko at pagmamadali na manalangin sa Espiritu.
  4. Ang pananabik kay Jesus at pagluluksa, isang kabiguan at pagtangis na may makadiyos na kalungkutan para sa kasalanan. Pagkatapos lamang ng ganitong pakikipag-ugnayan sa Espiritu darating ang tunay na pagpapala ng kasiyahan !

Ayokong malampasan o maiwan sa huling pagbubuhos ng Diyos! Patuloy akong nananalangin sa Kanya na isama ako, at sinasabi ko sa inyo gawin ninyo rin ito. Manalangin kayong kasama ko ngayon: “Panginoon, walang uri ng disiplina na kinakailangan para sa iyong banal na gawain. Kailangang ibigay mo ito sa akin! Ibigay mo sa akin ang iyong pasanin para sa mga naligaw na kaluluwa; ilagay mo sa akin ang iyong tumataghoy na Espiritu. Ikaw lamang ang tangi kong pag-asa, kaya sumusuko ako at lumalapit ng lubusan sa iyo. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo at iaasa ko sa iyo ang lahat!”