Miyerkules, Abril 6, 2011

ANG KASALUKUYANG KABALIWAN

Ako ay nagulat sa kasalukuyang kabaliwan ng sanlibutan. Ang mga pinuno sa gobyerno ay nasa ilalim ng pagkabulag sa katarungan. Hindi mo maipapaliwanag ang mga bulag na mga politiko at at mga pinuno. Sila ay nangangapa na parang mga bulag na umaakay sa kapwa bulag.

Mistulang ang pagpipigil ay binalewala na at ang kabaliwan ay pinatigas ang kaloobvan ng nakararami.

Ang makita ang lahat ng kabaliwang ito ay lalong nagbigay sa akin ng kagalakan na si Cristo Jesus ay minadali tayong mga namatay na sa paglabag at sa kasalanan. Nagagalak ako na yaong mga minsan ay naglakad ayon sa daloy ng sanlibutan—yaong mga nasa ilalim ng espiritu ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin at ang espiritu na ngayon ay kumikilos sa mga anak ng mga sumusuway—yaong mga nagpakasawa sa tukso ng laman at ng isipan, maging yaong mga patay na sa kasalanan--ay binuhay na ngayon mula sa kamatayan, minadali ng Espiritu—nakaupo sa malalangit na lugar kay Cristo Jesus.

Ngayon, habang ikaw ay nagdadalamhati sa kasalukuyang kabaliwan, magbigay papuri sa Diyos na ikaw ay iniligtas sa lahat ng ito.

Purihin ang Diyos!