Martes, Agosto 30, 2011

“Maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan, na hindi pa rin natin lubos na maunawaan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang kadakilaan?” (Job 26:14).

Kailangan ng tao ang kapangyarihan
Para matulungan ang mga wala nito,
Para palakasin ang mga nanghihina,
Upang mapagpayuhan ang mga hindi makaunawa,
Upang maipahayag ang mga bagay ayon sa tunay na kalagayan nito,
Upang mapanumbalik ang mga patay na espiritu,
Upang matakpan ang hubad na pagwasak sa impiyerno,
Nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan
Upang mapalawak pa ang sansinukob
Sa ibabaw ng mga hungkag na lugar,
Ang ibitin ang daigdig sa kawalan
Iginapos niya ang pagkahalomigmig sa makapal na ulap,
Ang maglagay ng hangganan sa karagatan,
Hinati niya ang karagatan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan,
At sinaktan niya ang mga nagmamalaki.
Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ginayakan niya ang kalangitan.
Maging ang baluktot na ulupong ay nilikha niya,
Ngunit ito ay sulyap lamang ng kanyang kapangyarihan--
Maliit na bahagi lamang niya ang narinig.
Ipinangako niya ang kapangyarihan sa lahat ng tao.
Pagkatapos noon ang Espiritu Santo
Ay pinuspos sila
At magkakaroon ng tunay na kadakilaan sa kapangyarihang iyon—
Kadakilaan laban sa kawalan ng katarungan,
Imoralidad at kasalanan,
Kadakilaan laban sa kapaimbabawan,
At sa kalupitan sa maliliit na mga bagay,
Kadakilaan laban sa materyalismo
At poot.
Ngunit higit na malalim pa dito,
Pag-ibig
Ay ang kadakilaang ng kanyang kapangyarihan.