Lunes, Agosto 22, 2011

ANG PAGSUNOD SA TINIG NG PANGINOON

Kung nais mong magkaroon ng direksyon—kung sa palagay mo ay handa ka nang gawin ang kanyang hihilingin—kung ganoon ay hayaan mo akong tanungin ka: Hada ka na ba sa masalimuot na sanlibutan, isang misyon ng paghihirap at pagwawaksi, isang buhay ng pananampalataya na walang kasiguruhan ng kagaanan maliban doon sa galing sa Espiritu Santo?

Ganyan mismo ang nangyari kay Isaias! Nagkusa ang propeta, “Isugo mo ako, Panginoon,” at isinugo siya sa isang mahirap at maliwag na misyon!

“At sinabi niya, ‘Humayo kayo at sabihin mo sa mga tao; papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig iyo ring takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila’y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa. Kundi’y baka magbalik-loob sila at sila’y pagalingin ko pa.”

Ang salitang narinig ni Isaias ay hindi kapuri-puri! Sa halip, gagawin siyang kinamumuhian, hindi kilala. Sinabi ng Panginoon sa kanya,”Humayo ka, takpan mo ang kanilang pandinig sa mga ayaw na marinig ako! Bulagin mo sila at takpan ang kanilang mga pandinig—tapusin mo na ang pagmamatigas ng kanilang mga puso!”

Kung nais mong makilala ang tinig ng Diyos, kung ganoon ay kailangang handa kang making sa lahat ng kanyang sasabihin! “Nakahanda ka bang gawin ang lahat ng sasabihin ko sa iyo at gawin mo ito ayon sa aking pamamaraan? Nakahanda ka bang ibuwis ang iyong buhay?”

Nang manalangin ako ng direksyon maraming taon na ang nakalilipas, maliwanag na sinabi ng Panginoon sa akin, “Bumalik ka sa Nuweba York.” Iyan ang pinaka nakakabagabag na salita para sa akin! Nakahanda na akong magretiro. Nagbalak akong magsulat na lamang ng aklat at mangaral sa mga piling lugar. Akala ko ay, “Panginoon nagugol ko na ang pinakamabisa kong mga taon doon. Papahingahin mo naman ako!”

Oo, nais naming marinig ang tinig ng Diyos, ngunit nais naming itong marinig na may kagaanan! Ayaw naming na yugyugin kami nito. Gayunman, bakit kami bibigyan ng direksyon ng kanyang tinig kung hindi siya nakatitiyak sa susunod kami sa kanya?

Natutunan ni Abraham na making sa kanyang tinig sa pamagitan na una’y sumunod muna sa kanyang narinig—sa panahon na narinig niya ito! Ang sinabi ng Diyos sa kanya ay isasakripisyo niya ang kanyang anak na si Isaac (tingnan an Genesis 22:2). Kumilos si Abraham sa sinabi sa kanya at ang kanyang pagsunod ay nagmistulang mabangong aroma na sumagi sa buong sanlibutan: “Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos” (Genesis 22:18).