Huwebes, Hulyo 28, 2011

SA MANIWALA O HINDI

“Ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala” (Roma 14:23).

Sa maniwala o hindi,
Iyan ang tanong.
Tunay bang lumakad si Jesus sa tubig?
Nagpagaling ng mga ketongin?
Bumuhay ng patay?
Ginawang makakita ang mga bulag?
Pinasunod ang hangin at alon?
Nag-palayas ng mga diyablo?
Nagpagaling ng mga baliw?
Ginawang alak ang tubig?
Para paniwalaan ang lahat ng mga iyan
Kailangan ang tao ay maniwala sa mga himala!
Gayunpaman ay hindi basta naniniwala kay Cristo lamang,
Hanggang hindi siya naniniwala sa mga himala--
Sa kanyang pagkabuhay na muli
At pag-akyat sa langit,
Siya ay alin man sa patay o buhay,
At kung buhay--
Ito ay isang himala!
At ang lahat ng kanyang ginawa ay mahimala.
Paniwalaan lahat ito.
Iyan ang pananampalataya!