Biyernes, Pebrero 18, 2011

NANINIWALA KA PA RIN BA?

Kamakailan mayroon akong kakaibang karanasan habang ako ay nagninilay-nilay sa Panginoon. Ang kanyang munting tinig ay nagtanong sa akin, “Naniniwala ka pa ba?”

“Naniniwala ka ba na iniibig kita ng walang kondisyon—na sa mga sandaling ito ay ginagabayan ka ng Banal na Espiritu—na ang bawat luha mo ay inilalagay ko sa bote, sa mismong oras na ito, sa ganap na kalooban ng Diyos?

“Naniniwala ka ba na ang lahat ng bagay ay makabubuti para sa lahat na umiibig sa akin—na naririnig ko ang mga panalangin mo, kahit wala kang boses para sabihin ito, kapag ang lahat ay nagdidilim na at lubos kang nadadaig—kapag ang pangamba ay bumabalot sa iyong isipan at kaluluwa—na mistulang isinara ko na ang langit sa iyo?

“David, naniniwala ka pa rin ba na pinakakain ko ang lahat bagay na may buhay: ang mga isda sa dagat, kawan ng mga baka, ang mga ibon, ang lahat ng bagay na gumagapang? Naniniwala ka rin ba na binibilang ko ang lahat ng hibla ng buhok mo sa ulo—na aking itinatala ang lahat ng ibon na bumabagsak sa lupa? Tunay bang naniniwala ka sa lahat ng ito?

“Naininwala ka pa rin ba—kapag dumating ang kamatayan sa iyong mga minamahal? Naniniwala ka pa rin ba sa iyong patotoo, na ako ay nagbibigay ng aliw at lakas na harapin maging ang libingan?

“Naniniwala ka pa rin ba na iniibig kita—na pinatawad ko ang lahat ng mga naging kasalanan mo, maging ang mga kasalanan mo sa kasalukuyan—at patatawarin ko ang lahat ng magiging kasalanan mo sa hinaharap kung magpapahinga ka at magtitiwala sa akin? Naniniwala ka ba na nauunawaan ko nang ipinadala ni Satanas ang kanyang mensahero laban sa iyo para taniman ka ng mga kasinungalingan, pagdududa, mga sumpa, mga pangamba. Kawalan ng pag-asa?

“Naniniwala ka pa rin ba na ikaw ay nakalagay sa mga palad ko—na higit kang mahalaga kaysa ginto para sa iyong Tagapagligtas—na ang buhay na walang hanggan ay iyong hinaharap—na walang anumang kapangyarihan ang makababaltak sa iyo mula sa aking pagkakahawak—na ako ay nasasaktan din sa bawat sakit at karamdaman na iyong pinagtitiisan? Nanniwala ka pa rin ba na ang lahat ng ito ay katotohanan?

Ang sagot ko ay mariing OO! Opo Panginoon, naniniwala ako sa lahat ng ito—nang higit pa—mas mahigit pa!

Basahin lahat sa aklat ng Mga Awit 103 at tanungin mo ang sarili mo, “Naniniwala pa rin ba? Sa lahat ng ito?”