Lunes, Enero 16, 2012

WALANG TUBIG NA MAINOM

“Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita, sila’y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila’y nagkampo sa Refidim ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, “Bigyan mo kami ng tubig na maiinom.” “Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh?” tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises, “Inilabas mo ba kami sa Egipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop?” Kaya, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, “Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin? (Exodo 17:1-4).

Dinala sila ng Diyos sa pinakatuyot na lugar sa buong disyerto. Ito ay ang lugar ng pagsubok na walang ilog, walang balon, ni wala kahit isang patak ng tubig. Ang nakapagtataka sa lahat ay, ang mga Israelita ay dinala doon “ayon s utos ng Panginoon” (t 1).

Hinayaan ng Diyos na mauhaw ang kanyang mga tao” “talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita” (t 3). Nag-iiyakan ang mga sanggol, mga bata ay nag-tataghuyan, ang mga lolo at lola ay dumadanas ng tuyot na lalamunan. Tumingin ang mga magulang sa kanilang mga kaanak at inisip, “Ilang araw pa at mamatay na tayong lahat.” Kayat galit na sinumbatan nila si Moises, dumadaing, “Bigyan mo kami ng tubig na maiinom!” patuloy pa rin silang umasa sa tao—sa laman!

Nais kong huminto dito para tukuyin ang isang bagay. Una, dinala ng Diyos ang mga Israelita sa Migdol sa pamamagitan ng paglalakbay sa dagat para subukin sila—at hindi sila nagtiwala sa Kanya. Sumunod, dinala sila sa Marah, na kung saan ay mayroon siyang plano ng kaligtasan para sa kanila—at muli na naman silang nabigo na magtiwala sa Kanya. Ngayon dinala sila sa Refidim para sa marami pang pagsubok.

Nakikita ninyo ba ang patutunguhan? Kapag hindi mo natutunan na magtiwala sa Panginoon sa simpleng, parang pananampalataya ng bata kapag ikaw ay sinusubok, dadalhin ka Niyang pabalik para sa iba pang pagsubok.

Ang Israel ay muli na namang nasa ganoong kalagayan. Sila ay nag-iinit, uhaw at galit. Ngunit ang Diyos ay mayroon nang plano! Hindi Niya hahayaan silang mamatay. Pinili Niya nang una pa na maglakad sila patungo sa Bundok ng Horeb na kung saan ay may lawa ng tubig na kanyang inihanda matagal na. at ang pinanggalingan iyon ay hindi matutuyo sa isang araw, isang linggo o isang buwan—kundi 38 taon!

Gayunman ang Diyos ay naghihintay ng kasagutan ng pananampalataya mula sa Israel. Sinasabi niya, Dinala ko kayo sa kalagayang ito, ngunit tumutol kayong matuto. Magtitiwala na ba kayo ngayon sa Akin? Ilan pang mga mga pagsubok ang kailangan kong hayaang maangyari sa buhay ninyo bago kayo magtiwala sa Akin?”

Ang nagmamahal, na Amang nasa langit ay hindi kailanman dadalhin ang Kanyang mga anak sa tuyong disyerto para lamang hayaan silang mamatay sa uhaw, lalo pa’t mayroon siyang inihandang lawa ng tubig na nakatago sa malapit na bato! Ang Diyos ay laging may nakahandang plano para sa Kanyang mga anak. At mayroon Siyang plano ngayon sa iyo, para iligtas ka sa iyong kasalukuyang paghihirap.