Miyerkules, Enero 18, 2012

DALUYAN NG BUHAY NA TUBIG

“Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya’y isang punongkahoy na nakatanim sa tabi ng batisan; ang mga ugat ay patungo sa tubig; hindi ito ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin; patuloy pa rin itong mamumunga” (Jeremias 17:7-8).

Isaalang-alang yaong nagtitiwala sa Diyos sa mga mahirap na kalagayan: “ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya” (t7).

Ang Kristiyanong ito ay “nakatanim.” Mayroon siyang ugat, katatagan, daluyan ng buhay na tubig. Palagi siyang “dumidipa ng palayo,” mabunga at luntian na may sariwang buhay. Sinabi ng kasulatan, “hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init…” (t8). Kapag ang mga bagay ay naging masidhi at nakapag-aalala, hindi siya matatakot!

Sinabi ng taong ito, “Jesus suko na akong maghanap ng taong maaring makatulong sa akin para makaligtas sa aking pagsubok. Ikaw ang tangi kong pag-asa. Ikaw lamang ang tinitingnan ko na makapagliligtas sa akin sa kalagayan kong ito! Hangad ng Panginoon ang ganitong pananampalataya mula sa atin sa pang-araw-araw na kalagayan. Maaring tumutol ka, “Ngunit, Kuya Dave, ako ay wala pa ring trabaho, patuloy na naguguluhan.” Kailangan pa ring manalig ako sa Salita ng Diyos: “Manalig ka sa akin at ikaw ay pagpapalain!”

Hinihikayat ko kayo na manalig kapag sinabi ng Diyos, "Manalig kayo sa Akin at pagpapalain kayo!" Maari mong sagutin, "Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mukhang wala nang pag-asa. Wala akong nakikitang anumang maaring tulong o kaligtasan sa kalagayan ko!" Sa lahat ng bagay na ito sinasabi pa rin ng Diyos, "Manalig ka, anak Ko, at ikaw ay pagpapalain

Walang halaga kung ang iyong pagsubok ay tungkol sa iyong kaanak, sa iyong negosyo, o sa iyong pangangailangan. Kung ilalagay mo ang iyong ganap na pananalig sa Kanyang Salita at sa Kanyang katapatan, ipinapangako ng Diyos na pagpapalain ka Niya—at hindi Siya maaring magsinungaling! Kapag dumating ang tag-init, hindi ka man lang mag-aalala. Kapag dumating ang malakas na hangin, matatag kang nakatayo, sapagkat natutunan mong manalig sa Kanya. Ikaw ay magiging luntiang puno nagbubunga ng masaganang prutas ng pananalig—at lahat sa paligid mo ay mabibigyan ng pag-asa at kalakasan ng loob habang pinanghahawakan nila ang iyong tahimik na pananalig.