Huwebes, Enero 12, 2012

ANG IPINAKO AY NAKIPAGLABAN

“Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita; tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man” (Isaias 53:7).

Si Cristo ay isang tunay na nakikipaglaban—
Nakikipaglaban para sa kapakanan ng karapatan ng iba,
Itinaboy ang mga nagpapalit ng pera mula sa iglesya ng Diyos
At nagpalaya sa mga naaapi
At mga may karamdaman,
Mga hindi nauunawaan at mga itinakwil.
Ipinagkait sa kanya ang sarili Niyang karapatan:
Isang tagahatol ay isinakdal Siya.
Binuyo ng mga saserdote ang mga nanahimik na nakararami
Ng mga kasinungalingan at gawa-gawang usap.
Siya ay dinala sa katayan na parang isang kordero.
Binabaltak nila ang kanyang balbas
At dinuran sa Kanyang mukha.
Sa pinakamataas na hukuman sa bansa
Ay nahatulan na Siya ng di pa nalilitis:
Gayunman ang makapangyarihang nakikipaglabang ito
Ay hindi man lamang ibinuka ang Kanyang bibig
At sa Kanyang pagdadalamhati hindi Niya hiningi ang Kanyang karapatan.
Ibinuhas niya ang Kanyang buhay
Bilang isang handog
Para mabigyan ng katuwiran ang karapatan ng lahat ng tao.