Martes, Enero 17, 2012

ANG HANGGANAN NG MGA HIMALA

Wala pang sinuman ang nakakita ng maraming mga mahiwagang mga gawain kundi ang Israel. Nagbigay ng himala ang Diyos ng sunud-sunod para sa kanila—gayunman ang bawat gawaing ito hindi pa rin naging sapat sapagkat ang mga tao ay nanatiling walang pananampalataya at hindi naniniwala katulad pa rin ng dati! Iisipin mo na ang sampung salot sa Egipto ay sapat na para magbunga ng pananampalataya sa mga Israelita. Nang ang Egipto ay sinugod ng mga balang, ang kampo ng Israelita ay hindi naapektuhan. Nang ang Egipto ay nagdilim, ang Israel ay nanatiling maliwanag. Gayunman wala sa mga salot na ito ay nagbunga ng anumang uri ng pananampalataya.!

Maging noong hinati ng Diyos ang Pulang Dagat, ang pananampalataya ng mga Israelita ay nanatili lamang ng tatlong araw. Sinabi ng Kasulatan: “Ang magulang naming nasa Egipto, di nagpahalaga sa kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita; ni hindi pinansin ang iyong pag-ibig na walang kagaya, bagkus ang ginawa sa dagat na Pula’y nilabanan ka pa” (Awit 106: 7).
Sinasabi ng mang-aawit dito: “Pinagdudahan pa man din nila ang Diyos sa Dagat na Pula—ang lugar na kung saan ay ginawa Niya ang pinakadakila niyang himala!”

Katulad din tayo ng mga taga Israel. Nais nating magsalita ang Diyos, bigyan tayo ng himalang kaligtasan, madaliang tugunin ang ating mga pangangailangan, alisin ang ating mga hapis at pagdurusa. Sa katunayan, maaring sinasabi mo ngayon din, “Kung ako lamang ay aalisin ng Panginoon sa aking kinasasadlakang malaking suliranin ngayon—kung gagawin niya lamang ang isang himalang ito—hindi na ako magdududa sa Kanya kailanman!” Gayunman, ano na ang nangyari sa mga himalang ginawa niya sa para iyo? Hindi man lamang ito nagbunga ng pananampalataya para matulungan ka sa iyong kasalukuyang pagdadalamhati!

Dalawang mga kinikilalang mga tao ng Diyos mula sa tribo ng Zulu sa Afrika ay bumisita sa iglesya ng Times Square. Isang kamangha-manghang panunumbalik ang nagaganap sa walong milyong mga taga Zulu, at ang Diyos ay gumagawa ng himala sa kanila.

Ngunit hindi ito ang nais pag-usapan ng mga taong ito. Sa halip, ang ganap na nakamangha para sa kanila tungkol sa panunubalik na ito ay ang mga “nakapanaig na mga taga Zulu”—yaong mga nanindigan para kay Cristo, sinunog ang mga aklat ng mangkukulam at matapang na nagpatotoo, kahit na sila ay sinusubukan at matinding nililitis. Ang mga taong ito ay dating makakasalanan, na may espiritung mamatay, at sila ay binago bilang imahe ni Jesus!

Naniniwala ako na ang pinakadakilang senyales o kababalaghan sa sanlibutan sa mga huling araw ay hindi isang tao na binuhay mula sa kamatayan. Hindi, ang tunay na nakapagbigay ng malaking pagka-umpog sa isip at espiritu ng mga hindi makadiyos ay ang Kristiyanong nakayanan ang lahat ng pagsubok, bagyo, pasakit at pagdurusa na may malaking pananampalataya. Ang ganitong uri ng mananampalataya ay umahon mula sa kanyang pighati na lalong lumakas ang pagkatao, lumakas sa pananampalataya, lumakas kay Cristo.