Huwebes, Enero 5, 2012

SI YAHWEH AY ISANG MAPANIBUGHUING DIYOS

“Huwag kayong sasamba sa ibang diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos” (Exodo 34:14).

Oo, maari natin siyang galitin sa pagpapanibugho: “Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo’y mas makapangyarihan tayo kaysa sa kanya?” (1 Corinto 10:22). Nagtatanong si Pablo: “Pinatunayan mo na iniibig mo Siya. Ginamit mo pa man din ang pangalan niya. Gayunman, ngunit mayroon bang ibang umagaw sa puso mo?”

Maari mong sabihin na iniibig mo si Jesus; maari kang pumunta sa sambahan sa tuwinang bukas ang pintuan. Ngunit hinahanap mo ba siya sa kapag ikaw ay nag-iisa na?

Gaano karaming aklat, mga babasahin at mga pahayagan ang iyong pinag-uubusan ng panahon? Gaano kahaba ang panahon na ginugugol mo sa panonood sa telebisyon at pakikinig sa radyo—ngunit ni hindi mo man lamang maisip na gumugol nang panahon na kasama si Cristo?

Ang mga mangangaral ay nagsasaliksik sa Bibliya para sa kanilang ipapangaral. Ang mga guro ay pinag-aaralan ito para sa aralin tuwing Linggo. Ngunit bakit hindi man lamang natin magawang gawin ito kahit na sa pagbabasa man lamang, para pasariwain tayo ng ating Panginoon? Bakit hindi natin ito mabuksan upang matutunan natin ang tungkol sa kanya at ibigin siya?

Ang Bibliya ay si Jesus—ang sariling Salita ng Diyos! Ito ay puno ng kapahayagan ng Kanyang puso; ang lahat ng tungkol sa Kanya ay makikita dito . Iisipin ko na kung tunay na iniibig mo Siya, kung umaasa ka na makakasama siya sa walang hanggan bilang kanyang nobya, kung ganoon ay nanaisin mong matutunan ang lahat ng tungkol sa Kanya!

Ang Panginoon ay hinihintay tayo, hinahanap ang ating panahon at atensyon. Gayunman nakikita Niya tayo na inuubos ang ating panahon sa ibang tao at ibang bagay na nagbibigay dahilan para manibugho Siya! “Hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao, sa halip ay magagalit siy sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautusang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh” (Deotoromo 29:20). Sasabog itong nag-aalab na apoy ng paghatol!

Minamahal, kapag sumapit ang araw na iyon, alam ko na nais mong hawakan ni Jesus ang kamay mo at bumulong, “Ang mahalaga tayo ay magkasama! Ninais mo na ako ay makasama. Ibinigay mo sa akin ang pinakaminam na bahagi ng iyong buhay, ng iyong panahon, ng iyong atensyon. Halika, ngayon—magsama tayo!”

Paano mo Siya haharapin sa araw na iyon? Ang lahat sa sanlibutang ito ay matutupok ng apoy. Ngunit paano ang iyong pakikipag-isa sa Kanya? Makakaya mo bang humarap sa Kanya alam na tinalikuran mo ang sanlibutan at tumaghoy na nais mo Siyang makilala?